Ki sa nou fè

Nou se yon san bi likratif ki sèvi kòm filè sekirite pou timoun ak fanmi nan rejyon Norwalk ki pa gen mwayen oswa jwenn aksè nan swen sante mantal prive. Klinik pou pasyan ekstèn, pwogram lekòl ak pwogram lakay nou yo bay plis pase 2,500 timoun ak manm fanmi yo bon jan kalite sèvis sante mantal abòdab.

Nou kwè chak moun merite swen konpasyon ak endividyalize ki amelyore sante yo, rezistans yo, ak kalite lavi yo.

“Vrè karaktè sosyete a revele nan fason li trete pitit li yo.” – Nelson Mandela

Ki moun nou ede

Nou satisfè bezwen sante mantal ak byennèt kominote nou an, tankou timoun, adolesan, ak fanmi yo. Pou moun ki pa gen asirans sante, nou pri sèvis nou yo sou yon echèl glisman pou asire chak timoun ak manm fanmi yo resevwa sèvis yo bezwen pou ankouraje sante mantal optimal.

Nou bay yon anviwònman ki an sekirite ak akeyan pou chak moun kèlkeswa ras, sèks, idantite seksyèl, andikap, oswa estati dokimantasyon. Pwogram ak sèvis nou yo bay sipò pandan tout lavi yon timoun/adolesan, depi nesans jiska laj 21 an, epi yo adapte pou adrese bezwen inik chak moun.

Kijan nou ede

Nou ofri yon pakèt pwogram ak sèvis pou timoun, adolesan, ak fanmi ki fèt pou diminye sentòm yo, devlope ladrès sosyal, ak ogmante fonksyonman an jeneral. Men sa yo enkli:

Angajman nou anvè pratik anti-rasis yo

Antanke yon ajans ki angaje nan sante ak byennèt anplwaye nou yo ak kominote nou yo, nou pran angajman pou egzamine ak pran aksyon kont nati divès kalite rasis Ozetazini. Rasis ap dezumanize tout moun li touche .

Nou genyen yon valè depi lontan pou nou soutni ak travay pou jistis sosyal pou tout moun. Nou se yon kominote akeyan, ki pran swen, ki respekte divèsite ak diferans. Nou dwe egzamine rasis pi lwen pase aksyon moun yo, paske li entegre nan sistèm swen yo ak nan twal la nan sosyete nou an.

Nou rekonèt ke rasis ka san konesans oswa san entansyon. Men, li enfliyanse konpòtman epi nou pran angajman pou egzamine prejije implicite ak enpak yo.

Nou rekonèt ke rasis travay ansanm ak sistèm sèksis, patriyachi, eteronormativite, sisèkism, klasis, ak abilism.

Nou pwomèt pou nou idantifye, diskite ak defye pwoblèm ras ak koulè ak enpak yo genyen sou òganizasyon nou an, sistèm li yo ak moun li yo.

Nou defi tèt nou pou konprann ak korije nenpòt inegalite nou ka dekouvri epi jwenn yon pi bon konpreyansyon sou tèt nou pandan pwosesis objektif sa a.

Nou afime klèman ak piblikman, idantite nou kòm yon òganizasyon anti-rasis.

Lidèchip

Alice Forrester, PhD: Ofisye anchèf
Gail Melanson, PhD: Direktè Egzekitif
Lawrence Maayan, MD: Direktè Medikal
Andrew Lustbader, MD, MPH: Direktè Medikal, EDT/IOP
Jessica Rak, APRN: Direktè Medikal Asosye, EDT/IOP
Kristin Charney, LMFT: Direktè, Pwogram Timoun
Mary Alice Delagrange, LCSW: Direktè, Tretman Jounen Pwolonje ak Pwogram Entansif pou Pasyan Ekstèn
Megan Iosifidis, LPC: Direktè, Pwogram ki baze sou lekòl ki enfòme sou chòk yo
Clara Mesa, LCSW: Direktè, Sèvis ki baze sou kominote a
Delphine Naudin, LCSW: Direktè Klinik, Klinik Timoun pou Pasyan Ekstèn
Robert Tremonte, LPC: Manadjè, Tretman Jounen Pwolonje ak Pwogram Entansif pou Pasyan Ekstèn
Lauren DeLuca: Manadjè Biwo

Konsèy Administrasyon

Rochelle Cummings, Prezidan
Laoise King, Esk., Sekretè
Tom Sansone, Esk., Trezorye
Steve Bedwell, Direktè
Erica DePalma, Direktè
Marissa Tartaglia, Direktè

990 Depoze

Kòm yon 501(c)(3) san bi likratif, nou oblije ranpli chak ane yon Fòm 990 IRS ki bay piblik la enfòmasyon finansye detaye sou òganizasyon nou an.

Fòm 990 2019

2020 Fòm 990

2021 Fòm 990

2