Klike la a pou w aprann sou angajman nou anvè pratik anti-rasis yo

Nouvo non. Nouvo LOOK. Menm misyon…

Nou te chanje non nou soti nan Mid-Fairfield Child Guidance Center a Mid-Fairfield Community Care Center epi nou rantre nan rezo Clifford Beers Community Health Partners.

Aprann plis

Teleterapi
se isit la.

Si w gen aksè a yon smartphone oswa yon òdinatè ki gen yon webcam, pitit ou a ka wè epi pale ak terapis yo. Pou aprann sou teleterapi nou an rele (203) 299-1315.

Aprann plis

Nouvo Pwogram Healing Arts nou an!

Yon refij kreyatif pou timoun yo eksplore atizay ak mizik pratik nan yon anviwònman ki an sekirite epi ankourajan pou ede yo atenn tout potansyèl yo.

Aprann plis

Pwogram ak Sèvis

Nou se youn nan pi gwo founisè swen sante mantal pou timoun, adolesan ak jèn adilt nan Mid-Fairfield County. Nou anseye timoun yo ak fanmi yo estrateji pou siviv pou ede yo jere yon pakèt sentòm sante mantal tankou depresyon, enkyetid, ak twoub ki gen rapò ak chòk.

Terapi endividyèl, fanmi ak gwoup

Bay timoun, adolesan ak jèn adilt yo yon opòtinite pou yo travay youn a youn ak/oswa nan yon anviwònman gwoup ak yon terapis ki resevwa fòmasyon nan yon anviwònman ki an sekirite epi ki pran swen.

Aprann plis

Pwogram nan Kay

Konekte fanmi yo ak yon terapis ak kowòdonatè swen pou ede diminye estrès paran yo, bati relasyon paran-pitit solid ak ankourajan, epi ankouraje devlopman an sante timoun.

Aprann plis

Pwogram Jounen (EDT/IOP)

Ofri tretman klinik entansif ki fèt pou ogmante rezistans emosyonèl yon timoun epi redwi konpòtman danjere pou yo ka reyisi nan anviwònman lekòl, fanmi ak kominote a.

Aprann plis

Pwogram ki baze nan lekòl yo

Bay elèv aksè a terapi ak sèvis sipò nan lekòl yo ale. Gen ladan terapi endividyèl, fanmi ak gwoup, kowòdinasyon swen, defans, ak jesyon ka.

Aprann plis

Pwogram ki baze sou kominote a

Ki fèt pou ede adrese sante mantal ak byennèt moun nan anviwònman ki baze sou kominote a lè yo bay lyen ak lòt sèvis sosyal nan kominote nou sèvi yo.

Aprann plis

Pwogram anrichisman

Travay ak patnè kominotè yo, nou ofri pwogram anrichisman ki pa klinik tankou klinik foutbòl ak bezbòl, pwogram atizay ak mizik, ak avanti deyò pou timoun ak fanmi yo.

Aprann plis

Fòmasyon & Konsiltasyon

Fòmasyon ak sèvis konsiltasyon nou yo ankouraje yon pi fò konpreyansyon sou chòk, ki jan li afekte konpòtman yon timoun, epi ede bati yon sistèm ki pi reponn a bezwen timoun yo.

Aprann plis

Enpak nou an

2,500+

Timoun, adolesan, ak manm fanmi yo te ede chak ane

500+

Edikatè ki resevwa fòmasyon nan Pratik Swen Chòk Enfòme

95%

To satisfaksyon kliyan

Nouvèl

Me 2022 : Mid Fairfield anonse nouvo non, nouvo logo, menm misyon. Rantre nan Clifford Beers Community Health Partners!

22 Me 2022: Kriz Sante Mantal nan Sidwès Connecticut

Kalandriye Evènman

  • No events

Kontakte nou

Fakse

(203) 854-6951

Imèl

[email protected] childguidancemfct.org

Adrès

100 East Avenue
Norwalk, CT 06851

Facebook

@mfcgc