Ekip sikyat, sikològ, ak terapis pou timoun ak adolesan ki sètifye nan Konsèy administrasyon an bay terapi endividyèl, gwoup, familyal ak plizyè fanmi ki baze sou prèv pou timoun ak adolesan ki gen difikilte ak depresyon, enkyetid, twoub bipolè, twoub ipèaktivite defisi atansyon, chòk. maladi ki gen rapò, ak lòt bezwen sante mantal.

Pwogram ak Sèvis Laj Kote
Terapi endividyèl, familyal ak gwoup
Terapi kognitif konpòtman Laj 5-21 Klinik pou pasyan ekstèn
Terapi Konpòtman dyalektik Laj 13-18 Klinik pou pasyan ekstèn
Terapi Konpòtman kognitif ki konsantre sou chòk Laj 5-21 Klinik pou pasyan ekstèn
MATCH-ADTC Laj 6-15 Klinik pou pasyan ekstèn
Terapi gwoup Laj yo varye Klinik pou pasyan ekstèn
Sikyatri Tout Laj Klinik pou pasyan ekstèn
Pwogram nan Kay
Timoun Premye Laj nesans – 5; manman prenatal Sèvis nan kay la
Pwogram Jounen
Tretman Jounen Pwolonje Laj 5-12 100 East Avenue, Norwalk; Bldg. #2
Pwogram entansif pou pasyan ekstèn Laj 12-16 100 East Avenue, Norwalk; Bldg. #2
Pwogram ki baze nan kominote a
Sistèm Swen Laj nesans-18 Anviwònman ki baze sou kominote, lakay ak klinik
Pwogram Asistans pou Viktim Laj nesans-18 Anviwònman ki baze nan kominote a, nan kay la ak nan klinik
Patenarya Konsiltasyon Early Childhood Laj nesans-5 Lekòl matènèl ak anviwònman gadri
Pwogram ki baze nan lekòl yo
Rebondisman tounen Klas K-5 Lekòl Elemantè Norwalk
Entèvansyon kognitif konpòtman pou chòk nan lekòl la Klas 6yèm-12yèm ane Lekòl mwayen ak segondè Norwalk
Pwogram Swen entegre Latinx (LINC). Klas K-12 Lekòl Piblik Norwalk
Pwogram anrichisman
Pwogram anrichisman Laj 5-17 Kote Kominote yo
Fòmasyon ak Konsiltasyon Swen Chòk Enfòme
Fòmasyon ak Konsiltasyon Swen Chòk Enfòme Anplwaye Lekòl la Lekòl Piblik Norwalk