Kòmanse

RELE NOU. Tanpri rele nou nan (203) 299-1315.
9 am – 8:30 pm Lendi – Mèkredi
9 am – 6 pm nan Jedi
Vandredi 9 am – 5 pm

Bay enfòmasyon. Se yon espesyalis admisyon ki pral okipe apèl ou a ki pral ede w nan pwosesis admisyon an epi reponn nenpòt kesyon ou ka genyen. Yo pral mande w pou bay enfòmasyon ekip klinik nou an pral itilize pou idantifye pi bon kou tretman pou pitit ou a.

Pwogramasyon Premye Randevou a. Yon fwa yo fin revize ka w la, y ap kontakte w pou w pran yon premye randevou ak yon klinisyen Sant.

Premye Randevou. Tanpri asire w ke ou pote idantifikasyon pèsonèl ou ansanm ak enfòmasyon sou asirans (si sa aplikab) nan premye randevou w la. Nan moman sa a, yo pral evalye pitit ou a pou detèmine yon plan tretman ki pral bay nivo swen ki pi apwopriye.

Longè Tretman. Longè tipik nan tretman an depann de kalite terapi pitit ou a te resevwa, ki detèmine pandan pwosesis konsomasyon an.

Patisipasyon paran ak moun kap bay swen. Patisipasyon paran ak/oswa moun k ap bay swen altènatif obligatwa epi li se yon eleman kle nan livrezon tretman an.

Lang. Tout pwogram ak sèvis yo ofri an Angle ak Panyòl. Remak: Terapis ki pale fransè-kreyòl disponib tou nan Klinik pou timoun ki pa entène. Yo ka akomode lòt lang grasa sèvis entèprèt yo.

Asirans. Nou aksepte Medicaid ansanm ak plizyè founisè asirans sante komèsyal yo. Pou moun ki pa gen kouvèti medikal, nou pri sèvis nou yo sou yon echèl glisman pou asire chak timoun oswa manm fanmi resevwa sèvis yo bezwen yo.

Pwosesis Referans. Pwosesis referans ak randevou yo varye selon pwogram. Tanpri vizite paj endividyèl pwogram yo oswa rele (203) 299.1315 pou plis enfòmasyon.

Teleterapi

Kounye a nou ofri sèvis teleterapi. Senp epi fasil pou itilize, teleterapi pèmèt kliyan nou yo wè epi pale ak terapis yo lè l sèvi avèk yon òdinatè oswa yon smartphone ki konekte sou Entènèt.

Ki sa ki teleterapi?
Teleterapi se livrezon sou entènèt sèvis sante mantal lè l sèvi avèk videyo konferans. Sesyon teleterapi yo sanble anpil ak sesyon regilye, fas-a-fas ak yon gwo diferans – olye pou yo chita nan menm chanm nan, terapis ak kliyan yo wè ak pale youn ak lòt sou yon koneksyon vwa ak videyo.

Kisa mwen bezwen pou mwen gen yon sesyon teleterapi? Kisa pou mwen fè si mwen pa gen aksè a nenpòt nan aparèy sa yo?
Si ou gen aksè a yon òdinatè ki konekte sou Entènèt ak yon webcam, oswa jis yon smartphone, ou deja gen tout sa w ap bezwen pou fè yon sesyon teleterapi ak terapis ou a. Si ou pa gen aksè a nenpòt nan aparèy sa yo, tanpri fè nou konnen epi nou ka diskite sou opsyon avèk ou.

Ki jan pitit mwen an kòmanse ak teleterapi?
Kliyan ki egziste deja : Sesyon teleterapi yo pwograme menm jan yo te pwograme sesyon fas a fas. Si pitit ou a se yon kliyan ki egziste deja, oumenm ak terapis ou a pral chwazi yon dat ak yon lè pou chak sesyon teleterapi.

Nouvo Kliyan : Si w ta renmen pitit ou a kòmanse resevwa sèvis, tanpri rele nou nan (203) 299-1315. Si w kontakte yon resepsyonis, fè yo konnen w ap chèche kòmanse sèvis pou pitit ou a. Si w kontakte mesaj vwa, tanpri kite yon mesaj ki di non w, nimewo telefòn ou, epi w ap chèche kòmanse sèvis pou pitit ou a. Nan de ka yo, yon espesyalis konsomasyon pral rele ou tounen.

Kisa mwen ka atann pandan yon sesyon teleterapi ak klinisyen pitit mwen an?
Pou asire sekirite ak konfidansyalite, yo pral mande w pou bay enfòmasyon ki anba a nan kòmansman chak sesyon teleterapi:

  • Verifye non w ak adrès ou.
  • Verity etablisman ijans ki pi pre ki disponib pou ou, menm si ou pa nan eta a.
  • Verifye non ak adrès kontak ijans ou a.
  • Konfime kote ou ye a pandan sesyon teleterapi a an sekirite epi prive.

Ki pi bon kote oswa chanm ki pi bon pou mwen ak pitit mwen pandan yon sesyon videyo teleterapi?
Pou sesyon teleterapi videyo nou sijere itilize yon chanm prive kote lòt moun pa ka tande sa y ap diskite. Si ou pa gen aksè nan yon chanm prive lakay ou epi/oswa ou pa gen ekoutè oswa kas ekoutè, tanpri fè nou konnen!

Èske timoun ki poko gen 18 an bezwen gen yon moun avèk yo pandan yon sesyon teleterapi?
Timoun ki poko gen laj 18 an dwe genyen yon paran oswa yon gadyen legal prezan epi aksesib nan kay oswa kote yo ye a pandan sesyon teleterapi a. Sa pa vle di paran an oswa gadyen an bezwen prezan nan menm chanm ak timoun nan pandan sesyon an.

Èske teleterapi kouvri pa asirans?
Sesyon teleterapi nou yo elijib pou pwoteksyon Medicaid epi yo kouvri pa plizyè plan swen sante asirans prive. Tanpri pale ak klinisyen ou a pou verifye kantite lajan asirans ak kopeman.