Pwogram anrichisman nou yo ofri kliyan nou yo opòtinite pou yo devlope konfyans nan tèt yo epi dekouvri potansyèl yo inexploité.

Patisipasyon nan espò, boza pèfòmans, ak lòt aktivite fizik ak atistik ka jwe yon wòl enpòtan nan ede timoun yo devlope konsantre mantal epi netwaye lespri yo nan distraksyon chak jou – espesyalman pou timoun ki gen difikilte ak enkyetid, depresyon ak lòt pwoblèm sante mantal. Disponib pou kliyan Mid-Fairfield ak manm fanmi yo, orè pwogram yo disponib nan biwo resepsyon nou an.

Pwogram Atizay Gerizon

Mid-Fairfield Child Guidance and Jam (Junior Art & Music Inc) ap fè patenarya pou bay yon refij kreyatif pou moun yo fè eksperyans atizay ak mizik ki oryante sou pwosesis yo nan yon anviwonman ki an sekirite ak ankourajan. Objektif konbine nou an se bay yon espas ki an sekirite pou moun eksprime tèt yo, tankou moun ki ka gen difikilte ak estrès, enkyetid, depresyon oswa konfyans nan tèt yo epi ede yo rive jwenn tout potansyèl kreyatif yo.

  • Gwoup Mizik terapetik
  • Gwoup Atizay terapetik
  • Ekri chante ki ka geri ou
  • Leson prive atizay/mizik avèk oswa san sipò terapetik
  • Patisipasyon nan yon Jam Band
  • Patisipasyon nan montre atizay

Gwoup ki ka geri ou k ap itilize atizay: 6 semèn | Laj 5-17
Kòmanse 4/26; Madi soti 5-6:00 pm
Gwoup terapi ki itilize atizay ede ankouraje gerizon, amelyore kapasite pou siviv, epi redwi estrès. Itilizasyon atizay ankouraje timoun yo eksprime tèt yo nan yon fason ke pafwa mo jis pa ka transmèt. Atravè yon varyete mwayen, timoun yo pral eksplore santiman yo epi reflechi sou eksperyans yo. Yo akeyi timoun yo nan yon kad ki bay sipò, ki pa jije epi ki an sekirite, kote yo ka kreyatif ak tèt yo totalman. Kapasite atistik anvan oswa eksperyans pa obligatwa; se sèlman yon volonte eseye ak yon lide ouvè ki nesesè.

Gwoup ki ka geri ou k ap itilize mizik: 6 semèn | Laj 6-14
Kòmanse 4/28; Mèkredi a soti 4-5pm
Elèv yo pral enspire pou eksprime santiman yo, emosyon yo, ak eksperyans yo atravè yon varyete mwayen mizik. Elèv yo pral patisipe nan sèk ritm/tanbou epi eksplore divès enstriman. Objektif nou se jwenn vwa nou tou de literalman ak figire, pwofite enèji mizik nou an, epi kreye yon nouvo priz pou ekspresyon. Gwoup la ankouraje gerizon emosyonèl, amelyore kapasite pou siviv, diminye estrès, epi li ka ede moun ki gen pwoblèm pwosesis sansoryèl oswa chòk.

Gwoup ki ka geri ou k ap itilize ekriti chante: 6 semèn | Laj 9-17
Jou ak Lè TBD
Elèv yo pral enspire pou eksprime santiman yo, emosyon yo ak eksperyans yo atravè ekri chante. Moun yo ka chwazi nan nenpòt estil mizik epi ak sipò ak konsèy mizisyen pwofesyonèl kreye pwòp chante yo. Objektif la se ede moun yo kreye yon nouvo priz pou ekspresyon.

Peman: Sèvis terapi yo kouvri pa asirans. Nou aksepte Medicaid ak pifò konpayi asirans komèsyal yo. Peman prive ki disponib. Pou sèvis ki pa kouvri pa asirans oswa moun ki pa gen asirans, aplikasyon pou swen pou bousdetid/charite disponib.

Pou aprann plis, rele (203) 299.1315 oswa imèl [email protected] .