Kouman pou mwen konnen si pitit mwen an bezwen èd?

Tout timoun gen fluctuations atitid. Yo vin tris, oswa fache, oswa enkyete. Yo procrastinate epi yo vin bliye. Sa a se tout pafètman nòmal. Se yon pati nan grandi. Sepandan, lè yon konpòtman malsen oswa yon eta emosyonèl malsen pèsiste epi li kòmanse gen yon enpak negatif sou kapasite pitit ou a pou l fonksyone nan youn oswa plizyè anviwònman (pwòp tèt ou, fanmi, lekòl, oswa kominote) ou ta dwe konsidere chèche èd pwofesyonèl.

Sonje byen, li trè komen pou timoun yo bezwen èd ak sante mantal yo epi li pa gen anyen yo dwe wont. An reyalite, youn sou chak senk timoun Ozetazini gen yon maladi mantal ki ka dyagnostike ki mande tretman.

Chèche èd pwofesyonèl si yon konpòtman malsen oswa yon eta emosyonèl malsen pèsiste epi li kòmanse gen yon enpak negatif sou fonksyone chak jou pitit ou a.

Kouman pou mwen konnen si pwoblèm emosyonèl oswa konpòtman pitit mwen an se jis yon etap yo pral depase?

Konnen siy avètisman yo. Chanjman nan imè ki dire lontan ak grav, twòp laperèz ak enkyetid, chanjman konpòtman ekstrèm, chanjman fizik twoublan, blese tèt ou, oswa enkapasite pou konsantre se siy komen nan yon maladi emosyonèl. Ou ka enkyete w sou devlopman pitit ou a, byennèt emosyonèl, sa yo panse ak di, oswa fason yo aji. Ou ka fè eksperyans konpòtman yo yon fason diferan nan diferan anviwònman. Si enkyetid ou yo pèsistan, premye pale ak pwofesè pitit ou a oswa yon adilt nan yon wòl lidèchip pou pi byen konprann si konpòtman w ap remake yo obsève pa lòt moun.

Lè w ap obsève konpòtman pitit ou a, poze tèt ou kesyon sa yo:

 • Ki jan pitit mwen an ap fonksyone lakay li, nan lekòl la oswa ak zanmi? Èske konpòtman pitit mwen an afekte kapasite l pou l fonksyone nan youn nan pi gwo domèn nan lavi a? Èske pitit mwen an fonksyone yon fason ki tipik pou yon timoun laj li?
 • Konbyen souvan konpòtman mwen konsène yo? Èske yo rive chak jou, chak semèn, oswa
  sou yon baz regilye? Si ou pa sèten, konsidere kenbe yon boutèy demi lit pou swiv konbyen fwa yo rive.
 • Konbyen tan konpòtman an dire? Ki dire yon “episod” patikilyèman konsyan? Pa egzanp, èske yon eksplozyon fache dire pi lontan pase sa ki sanble rezonab nan sikonstans ki deklanche l?
 • Ki entans konpòtman pitit mwen an? Èske pitit mwen an reyaji yon fason ki pa pwopòsyon
  nan entansite nan sitiyasyon an ki deklanche reyaksyon an?

Sa ki pi enpòtan, fè pwòp ensten w konfyans paske pèsonn pa konnen pitit ou pi byen pase w. Si w gen enkyetid epi kwè pitit ou a gen pwoblèm nan fonksyone, pa ezite jwenn rekòmandasyon nan men lekòl pitit ou a, nan men zanmi, oswa nan men pedyat pitit ou a pou yon pwofesyonèl sante mantal ki ka ede.

Timoun piti/jenn pitit mwen an ap montre yon konpòtman, kisa mwen ta dwe fè?

Li pa janm twò bonè pou w kòmanse mande kesyon sou sante mantal pitit ou a. Ane timoun piti yo mete fondasyon pou yon lavi ki gen bon sante mantal, devlopman (kognitif, kominikasyon, ak emosyonèl), ak sante fizik.

“Tibebe – sante mantal timoun piti se kapasite devlopman timoun nan depi li fèt jiska twazan pou: fè eksperyans, kontwole, epi eksprime emosyon; pou relasyon entèpèsonèl sere ak an sekirite; epi eksplore anviwònman an epi aprann – tout nan kontèks fanmi, kominote, ak atant kiltirèl pou timoun piti. Tibebe – sante mantal timoun piti se synonyme ak devlopman sosyal ak emosyonèl ki an sante.”- Zewo a twa, 2001

Si timoun piti/jenn pitit ou a demontre gwo konpòtman (agresyon siyifikatif, enkapasite pou l kalme tèt li) oswa emosyon, li gen difikilte pou l separe ak ou oswa yon lòt moun k ap bay swen prensipal, oswa li te enplike oswa temwen yon evènman twomatik, ou ka vle chèche konsèy. soti nan yon pwofesyonèl sante mantal.

Remak: Yon evènman twomatik ka gen ladan yon gwo tonbe, yon zo kase, oswa yon bagay ki senp tankou yon fim pè. Nòt enpòtan sou chòk se ke moun yo fè eksperyans chòk yon fason diferan.

Mwen panse ke pitit mwen an bezwen yon evalyasyon sante mantal konplè. Kisa mwen ka atann?

Toujou chèche èd pwofesyonèl si ou kwè ke konpòtman yo ap kòmanse gen yon enpak negatif sou nivo fonksyone pitit ou a.

Nan kèk pwen pandan pwosesis terapetik la, yon evalyasyon oswa yon evalyasyon pa yon pwofesyonèl sante mantal ta ka nesesè. Evalyasyon konplè sante mantal anjeneral mande plizyè èdtan pandan youn oswa plizyè vizit biwo ak timoun/adolesan an ak paran (yo). Avèk pèmisyon paran yo, yo ka kontakte lòt sipò natirèl enpòtan (egzanp, doktè fanmi, pèsonèl lekòl la, ak/oswa lòt fanmi) pou plis enfòmasyon.

Yon evalyasyon konplè ka gen ladan sa ki annapre yo:

 • Deskripsyon nan prezante pwoblèm ak sentòm yo;
 • Enfòmasyon sou istwa sante timoun nan, pa egzanp, maladi ki sot pase/aktyèl (fizik ak sikyatrik), osi byen ke medikaman (yo);
 • Sante fanmi ak istwa sikyatrik;
 • Enfòmasyon sou devlopman timoun nan;
 • Enfòmasyon sou entèraksyon sosyal timoun nan, pa egzanp, lekòl, zanmi, fanmi;
 • Entèvyou timoun/adolesan ak paran (yo);
 • Enfòmasyon ki gen rapò ak edikasyon ak aprantisaj timoun nan;
 • Si sa nesesè, etid laboratwa, pa egzanp, tès san, radyografi, oswa evalyasyon espesyal (evalyasyon lapawòl ak langaj).

Konbyen tan pitit mwen an ap bezwen nan terapi?

Terapi ka dire soti nan jis kèk semèn nan mwa oswa menm ane. Tout depann sou objektif ki ka geri ou menm ak terapis la etabli, bezwen inik pitit ou a, ak pwogrè ki fèt.

Pa gen yon repons senp pou kesyon sa a trè komen. Kantite tan terapi a pran depann de konpleksite dyagnostik la, tretman yo itilize a, objektif ou menm, pitit ou a ak terapis la te fikse, gravite sentòm pitit ou a ap sibi, ak vitès amelyorasyon. Li enpòtan pou detanzantan mande terapis ou ki jan li santi bagay yo ap mache ak ki pwogrè y ap fè.

Sonje byen, pwogrè pa anjeneral deplase nan yon liy dwat. Pitit ou a ta ka montre yon amelyorasyon rapid ak Lè sa a, plato pou yon ti tan, oswa ou ka pa wè okenn amelyorasyon pou yon ti tan ak Lè sa a, obsève yon kwasans toudenkou pi devan. Eseye pran pasyans epi sonje ke tretman an ka travay pou amelyore sante mantal ak byennèt pitit ou a.

Èske pitit mwen an bezwen medikaman?

Pifò timoun ki resevwa sèvis sante mantal pa bezwen medikaman, men pou kèk moun, medikaman yo kapab yon pati enpòtan nan yon plan tretman konplè.

Si oumenm oswa klinisyen pitit ou a kwè ke pitit ou a ta ka benefisye de yon evalyasyon medikaman, y ap refere w bay youn nan Sikyat Timoun ak Adolesan oswa Enfimyè Anrejistre pou Pratik Avanse (APRNs) nou yo ki sètifye.

Si yo rekòmande medikaman, sikyat la oswa APRN pral eksplike rezon ki fè yo ak risk, benefis, ak efè segondè inisye medikaman pou pitit ou a. Evalyasyon kontinyèl ak siveyans pa sikyat ki preskri oswa APRN esansyèl. Sonje byen, medikaman se yon pati nan yon plan tretman konplè ki anjeneral gen ladan terapi endividyèl oswa gwoup.

Se pou ou pran desizyon sou tretman an, an kolaborasyon ak sikyat oswa APRN pitit ou a. Sepandan, li enpòtan pou pa janm fè chanjman nan oswa sispann medikaman pitit ou a san yo pa pale anvan ak sikyat preskripsyon an oswa APRN. Sispansyon brid sou kou nan medikaman ka danjere epi li ka lakòz efè segondè grav ak / oswa sentòm rebondisman.

Konsènan enkyetid ak depresyon

Anksyete

Lè yon timoun pa depase laperèz ak enkyetid ki tipik nan timoun piti, oswa lè gen anpil laperèz ak enkyetid ke yo entèfere ak aktivite lekòl la, lakay ou, oswa aktivite jwe, timoun nan ka dyagnostike ak yon twoub enkyetid. Men kèk egzanp sou diferan kalite twoub enkyetid yo enkli

 • Lè w pè anpil lè w lwen paran yo (enkyetid separasyon)
 • Gen yon pè ekstrèm pou yon bagay oswa sitiyasyon espesifik, tankou chen, ensèk, oswa ale nan doktè a (fobi)
 • Lè w pè lekòl ak lòt kote ki gen moun (anksyete sosyal)
 • Enkyete anpil sou lavni an ak sou move bagay k ap pase (enkyetid jeneral)
 • Gen epizòd repete nan laperèz toudenkou, inatandi, entans ki vini ak sentòm tankou kè bat, pwoblèm pou respire, oswa santi tèt vire, tranble, oswa swe (trouble panik)

Anksyete ka prezante kòm laperèz oswa enkyetid, men li ka fè timoun yo chimerik ak fache tou. Sentòm enkyetid yo ka gen ladan tou pwoblèm pou dòmi, osi byen ke sentòm fizik tankou fatig, tèt fè mal, oswa vant. Gen kèk timoun ki enkyete yo kenbe enkyetid yo pou tèt yo epi, kidonk, sentòm yo ka rate.

Depresyon

Okazyonèlman tris oswa santi w san espwa se yon pati nan lavi chak timoun. Sepandan, gen kèk timoun ki santi yo tris oswa yo pa enterese nan bagay yo te konn renmen, oswa yo santi yo dekouraje oswa dezespwa nan sitiyasyon yo kapab chanje. Lè timoun yo santi tristès ki pèsistan ak dezespwa, yo ka dyagnostike ak depresyon.

Men kèk egzanp sou konpòtman yo souvan wè nan timoun ki gen depresyon yo enkli

 • Santi tris, san espwa, oswa chimerik anpil tan
 • Pa vle fè oswa jwi fè bagay amizan
 • Montre chanjman nan modèl manje – manje anpil plis oswa anpil mwens pase nòmal
 • Montre chanjman nan modèl dòmi – dòmi anpil plis oswa anpil mwens pase nòmal
 • Montre chanjman nan enèji – yo te fatige ak paresseux oswa tansyon ak M’enerve anpil tan an
 • Gen yon tan difisil pou peye atansyon
 • Santi w pa vo anyen, initil, oswa koupab
 • Montre pwòp tèt ou-blese ak pwòp tèt ou-destriktif konpòtman

Depresyon ekstrèm ka mennen yon timoun panse sou swisid oswa planifye pou swisid. Pou jèn ki gen laj 10-24 ane, swisid se pami kòz prensipal lanmò.

Gen kèk timoun ki gendwa pa pale sou panse yo dekouraje ak san espwa, epi yo ka pa parèt tris. Depresyon ka lakòz tou yon timoun fè pwoblèm oswa aji san motivasyon, sa ki lakòz lòt moun pa remake ke timoun nan deprime oswa mal make timoun nan kòm yon moun k ap fè pwoblèm oswa parese.